The Word Foundation

ຄິດເຖິງ ແລະ ຈຸດຫມາຍປາຍທາງ

ໂດຍມີບົດບັນຍາຍສັ້ນໆຂອງ DESCENT OF MAN ສູ່ໂລກມະນຸດນີ້ແລະວິທີທີ່ລາວຈະກັບໄປຫາ ຄຳ ສັ່ງສະບັບສຸດທ້າຍຂອງການສຶກສາ

by Harold W Percival

SYMBOLS, ILLUSTRATIONS ແລະ CHARTS, ແລະ ຄຳ ນິຍາມແລະການ ນຳ ໃຊ້ ຄຳ ສັບແລະປະໂຫຍກຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ໃນປື້ມຫົວນີ້

The Word Foundation, Inc.
P.O. Box 17510
Rochester, NY 14617
thewordfoundation.org