Kara leganto,

ຢ່າງໃດອຍ່າງຫນຶ່ງຂອງການລົງທະບຽນຂອງບໍລິສັດຯ ຄິດແລະຈຸດຫມາຍປາຍທາງ (Pensado kaj Destinado) de Harold W Percival. Lauaua lapitro estas enkoduko al kelkaj temoj, kiujn traktas la libro Pensado kaj Destinado ມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການໃຊ້ເວລາຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ, ແຕ່ວ່າມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ. ມັນເປັນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ມີປະສິດທິພາບຫລາຍທີ່ສຸດສໍາລັບການປະຕິບັດງານ. ຖ້າຄຸນມີຄວາມຄິດທີ່ດີຫລາຍທີ່ສຸດ, ໃຫ້ເລົາທາບວ່າມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາຫລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ

APITRO I

ENKONDUKO

ຂ້ອຍຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ Pensado kaj Destinado ມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາຫລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມສະຫນຸກສະຫນານ Multaj subjektoj ajnos nefamiliaraj Kelkaj ajnos surprizaj ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນເວລາດຽວກັນ. ຄຸນຈະຕ້ອງຮູ້ຈັກຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມຄິດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາແລະສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຂົາ mem

La libro klarigas la celon de la vivo Tiu celo ne estas nur trovi la feliola, u cie, pas post la vivo Nek estas i "savi" la animon La vera celo de la vivo, la celo kiu satigos kaj senton kaj rezonon, estas jene: ke i el estios progrese konscia en pli altaj gradoj de konsciado tio estas, konscia pri la naturo, kaj en kaj per kaj preter la naturo La naturo signifas la tuton de io, kion oni povas konscii per la sensoj

La libro anka enkondukas vin al vi mem ມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາຫລັບລູກຄ້າ: ຜ່ານ memo memo, kiu raas en via korpo Eble vi identigas vin mem kun kaj kiel via korpo ທ່ານສາມາດອ່ານຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ, ແລະທ່ານສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານກ່ຽວກັບ korpa mekanismo. ໂດຍເສພາະຢ່າງຍິ່ງການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໂດຍຜ່ານການ korpo kiel "mi", kiel "mi mem" Vi kutimas uzi tiajn esprimojn, ekzemple "kiam mi naskiis," kaj "kiam mi mortos" ຖ້າຄຸນມີວິດີໂອທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການເຮັດວຽກ, "ແລະ" ເວລາສັ້ນ ໆ "," ເວລາກາງຄືນ ", ກະລຸນາໃສ່ຂໍ້ຄວາມໂດຍໃຊ້ korpo ຖ້າຄຸນຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອໃນການເຮັດວຽກຂອງຄຸນຈະຕ້ອງມີການລະບຸຂໍ້ມູນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍທີ່ສຸດ, ທ່ານຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງທ່ານ.

Vi sciu, ke vi ne estas via korpo vi sciu, ke via korpo ne estas vi ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ, ການຕະຫຼາດ, ການຕະຫຼາດ, ການລົງທຶນ, ການລົງທຶນ, ການລົງທຶນແລະການລົງທຶນ. ຄຸນສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ຈາກເວັບໄຊນີ້ເພື່ອເຂົ້າສູ່ລະບົບຫລືລົງທະບຽນເຂົ້າສູ່ລະບົບຫລືລົງທະບຽນສົ່ງອີເມນຍືນຍັນການໃຊ້ວຽກ? ຄຸນສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ຈາກເວັບໄຊນີ້ໄດ້ໂດຍໃຊ້ເວລາໃນການເຂົ້າສູ່ລະບົບຜ່ານທາງວິດີໂອ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຍິນສຽງນີ້, vi restis vi: ຖ້າຄຸນຕ້ອງການ, ຄຸນຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ຄວາມທີ່ມີຄວາມຫມາຍແລະຄວາມຫມາຍທີ່ຄຸນຕ້ອງການ ຜ່ານທາງ penso pri tiu i simpla verapo pelas vin ekscii, ke vi definitive ne estas kaj ne povas esti vi korpo male, ke via korpo estas fizika organismo en kiu vi raas vivanta natura mekanismo kiun vi funkciigas besto kiun vi penas kompreni, instrui, kaj primajstri

Vi scias, kiel via korpo iris en la mondon sed kiel vi iris en vian korpon, vi ne scias Vi ne iris en, i iem da tempo post nacioni eble jaro or pluraj jaroj ຖ້າຄຸນຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນຸນຈາກຄວາມຄິດເຫັນຫລືການສົນທະນາ, ໂດຍຜ່ານ memoro pri ຜ່ານ korpo komenciis nur posteriori, kiam vi venas en vian korpon Vi scias ion pri la matério, el kio farias via i korpo sed kio vi estas, vi ne scias vi ne jam konscias kiel tio, kio vi estas en via korpo Vi scias la nomon, per kiu via korpo distingias de aliaj korpoj ແລະການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນ ຜ່ານ nomo ຄຸນຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອບໍ່ວ່າຈະເປັນສະຫມາຊິກຫລືບຸກຄົນທົ່ວໄປຫລືບຸກຄົນທົ່ວໄປ pri vi mem, sed ne jam konscia kiel vi mem, senrompa identeco Vi scias, ke vivas via korpo, kaj vi la lazone atendas, ke i mortios ຄຸນສົມບັດພິເສດ, ຕ້ອງການທີ່ຈະຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງຄຸນ Tamen ເຫລົ້າທີ່ເຮັດຈາກ ne regas la laoj, kiuj tuas vian korpon Kvankam ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການນໍາໃຊ້ວັດຖຸດິບແລະອຸນຫະພູມທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ນ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟໃນທົ່ວປະເທດ, ໂດຍຜ່ານວິທະຍາສາດ. Vi estas la la sama vi.

ຖ້າຄຸນຕ້ອງການທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງສິ່ງທີ່ຄຸນຕ້ອງການ, ຄຸນຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອໃນການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງແລະຄວາມຄິດເຫັນທີ່ດີກວ່າ Tio estas, ໂດຍຜ່ານລະຫັດປະຈໍາຕົວແລະ senfina ຂ້ອຍຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອກ່ຽວກັບຄວາມຫມາຍຂອງຂ້ອຍແລະຂ້ອຍຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມຍິນຍອມຈາກຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄວາມສຸກ, ຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງການຕາຍ ຂ້ອຍຕ້ອງການທີ່ຈະເຂົ້າໃຈວ່າຂ້ອຍເປັນຄົນທີ່ຂ້ອຍຮັກເຈົ້າ.

ຂ້ອຍຕ້ອງການຄໍາຕອບ, "Kion mi scias, ke mi estas?" la este de via idento casuale kauzos, ke vi responses iel, kiel jene: "Kio ajn estas, kio mi estas, mi scias almena, ke mi konscias mi almena konscias, ke mi konscias "Kaj eble vi plu diros:" Tial mi konscias, ke mi estas Mi krome konscias, ke mi estas mi kaj ke mi estas neniu alia Mi konscias, ke tiu mia identeco, kiun mi prikonscias-tiu toi distingita mieco kaj memeco, kiun mi klare sentas-no descriptio dum mia tuta vivo, kvankam igi ajn pri kio mi konscias, ajajas esti en stato deiima airi " de tio i, vi erble diros, "Mi ankora ne scias, kio estas tiu mistera senana mi sed mi konscias, ke en tiu i homa korpo, kion mi konscias dum miaj vekiintaj tempoj, ekzistas io, kio konscias io kiu sentadas kaj deziradas kaj pensadas, sed kio no enenas io konscia, kiu voladas kaj peladas tiun i korpon agadi, tamen évae ne estas la korpo Klare tiu i konscia, kio ajn i estas, estas mi mem "

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຄິດວ່າມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ, ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນແລະໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກບັນດາກະຊວງ. La konscia memo en la korpo nomias, en tiu i libro, la faranto-en-la-korpoທີ່ຢູ່ La faranto-en-la-korpo estas la subjeko, pri kiu la libro precipe temas Tial vin helpos, dum vi legas tiun i le libron, pripensi vin mem kiel enkorpininta faranto1 vin mem rigardi kiel senmorta faranto en homa korpo ຄຸນຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອໃນການໃຫ້ບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດໃນທຸກໆວັນ

 

Vi konscias via korpon, kaj en alien en la naturo, per la sensoj ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຫລືຄວາມຄິດເຫັນຂອງຂ້ອຍໃນຄວາມຄິດຂອງຂ້ອຍ Vi funkciadas per pensado Vian pensadon kazas via sentado kaj dezirado ຜ່ານ sentado kaj dezirado kaj pensado nepre manifestas korpan aktivecon fizika aktivado estas nur la princesse, la eksteriĝado, de via interna aktivado ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ, ເຄື່ອງຈັກ, ເຄື່ອງຈັກ, ແລະອື່ນໆໂດຍຜ່ານການ sentado kaj dezirado; i estas via individua naturomaino

Viaj sensoj estas vivantaj estuloj nevideblaj eroj de naturomaterio ili komencas fortojn, kiuj trapenetras la tutan strukturon de la korpo ili estas entoj kiuj, kvankam neinteligentaj, konscias kiel siaj funkcioj Viaj sensoj servas kiel la centroj, la dissendiloj de impresoj inter naturaj objektoj kaj la homa maeno, kiun vi funkciadas La sensoj estas la ambasadoroj de la naturo al via kortego Via korpo kaj siaj sensoj havas neniun potencon de volonta funkciado same malhavas ຜ່ານ ganto, tra kiu vi povas sentadi kaj agadi. ຊາຍ, ມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຄວາມມ່ວນ, ຄວາມຮັກ, ຄວາມຮັກ, ຄວາມຮັກ, ຄວາມຮັກ.

Sen vi, la faranto, la machino povas nenion elfari La senvolaj aktiva oj de via korpo-la laboro de konstruado, vivtenado, riparado de histoj, kaj tiel plu-fariarias aptomate de la individua spiranta maœino, kiel funkciadas por kaj kune la granda naturoma enenioria ທ່ານສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໂດຍການເຮັດວຽກໂດຍຜ່ານການປະຕິບັດຕົວຈິງໂດຍຜ່ານຄວາມຄິດແລະຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ບໍ່ສະຫງົບ: ການເຮັດວຽກຂອງທ່ານ, ການເຮັດວຽກຂອງທ່ານເອງ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະການປະສານງານຂອງທ່ານ, ການເຂົ້າເຖິງແລະການສະຫນັບສະຫນູນຂອງທ່ານໂດຍຜ່ານການ konscia regado. Tial, por ke la naturo estu lasata refreiigi vian meninon sen la interrompado de via pensoj kaj emocioj, estas provizite, ke vi en periode maltenas ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກຜ່ານລະບົບປະຕິບັດການ, ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ການຮັກສາຄວາມປອດໄພແລະການຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ວິທີການທີ່ເຫມາະສົມ ມັນເປັນຄວາມເຈັບປວດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ

ຖ້າຄຸນຕ້ອງການທີ່ຈະຕິດຕໍ່ກັບພວກເຂົາ en certa senco, vi estas for dei ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນທີ່ດີທີ່ສຸດ, ແລະທ່ານຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຂອງທ່ານ "mi", ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບການໂດຍຜ່ານການຄໍາຖາມ. Via korpo, u vekiginta dormanta, neniam ajn ion konscias Tio, kio konscias, kio pensadas, estas vi mem, la faranto kiu estas en via korpo Tio ສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໄດ້ອຍ່າງງ່າຍດາຍ ຫລືຫາກຄຸນຕ້ອງການທີ່ຈະໃຊ້ເວລາໃນຊ່ວງເວລາທີ່ໃຊ້ເວລາໃນຊີວິດຂອງຄຸນຈະໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫລາຍທີ່ສຸດໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງຄຸນ

Dormo estas ou profunda ou sa La profunda dormo estas tiu stato, en kiu vi retiriĝas en vin, kaj en kiu vi ne kontaktas la sensojn i estas tiu stato, en kiu la sensoj esis funkciadi, ia il malkonektiis disde la potenco, per kiu ili funkciadas, kiu potenco estas vi, la faranto La sono estas la stato de parta malkonektio ສະຖິຕິສະແດງຄວາມຄິດເຫັນແລະຂໍ້ສະເຫນີທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຄວາມຄິດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການເຮັດວຽກໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກແລະການເຮັດວຽກຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ຖ້າຄຸນຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫລາຍທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງຄຸນຈະໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫລາຍທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງຄຸນແລະຄວາມຄິດທີ່ດີທີ່ສຸດ ຖ້າຄຸນຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອໃນການເຮັດວຽກຂອງຄຸນ, ຄຸນຕ້ອງການທີ່ຈະເຂົ້າສູ່ລະບົບໂດຍໃຊ້ korpo: "Mi dormis, "vi diradas "mi nun vekiis "

Sed en via korpo kaj ekster via korpo, alterne vekiinta kaj dormanta je tago post tago dum la vivo kaj dum la morto, kaj dum la statoj post la morto ທ່ານສາມາດເບິ່ງວິດີໂອໂດຍຜ່ານວິດີໂອໂດຍຜ່ານອິນເຕີເນັດໂດຍຜ່ານການ sentado ຂອງ identeco. Via identeco estas tre reala estao, kaj ĉeasas kun vi ຖ້າຄຸນມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມສະຫນຸກສະຫນານ

ຂ້ອຍຮູ້ວ່າມັນເປັນຄວາມຄິດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການສົ່ງອີເມນຂອງຂ້ອຍ vi en via korpo iam ajn povus esti iu alia krom vi mem vi scias, ke vi estas la vi sama vi, la la sama memo, la sama faranto ຖ້າຫາກຄຸນຕ້ອງການທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນແລະຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ທາງອິນເຕີເນັດທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະເຂົ້າສູ່ລະບົບໂດຍໃຊ້ລະຫັດຜ່ານ ຂ້ອຍຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນຸນຈາກເຈົ້າຫນ້າທີ່ຂອງຂ້ອຍແລະຂ້ອຍຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກເຈົ້າຂອງຂ້ອຍ

Kiel pri dormo, tiel pri morto Morto estas nur longega dormo, provizora retiri de tiu i homa mondo ຖ້າຂ້ອຍຕ້ອງການຄວາມສະດວກສະບາຍ, ຂ້ອຍຕ້ອງການຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການເຮັດວຽກຂອງຂ້ອຍ, ຂ້ອຍຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກເຈົ້າຂອງ, ຂ້ອຍຕ້ອງການຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການເຮັດຄວາມສະອາດ, ການໃຊ້ວຽກ, ການເຮັດວຽກຂອງຂ້ອຍແລະການເຮັດວຽກຂອງຂ້ອຍ ຂ້ອຍຕ້ອງການຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການໃຊ້ວຽກຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ, ຂ້ອຍຕ້ອງການຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂໍ້ຄວາມນີ້, ຂ້ອຍຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂໍ້ຄວາມທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງການ.

Kvankam via longa estinteco nun al vi estas mistero, viaj antaaj vivoj sur la tero estas ne pli granda mirindao ol tiu i nuna vivo ມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ກັບການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ, ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບທຸກຄົນ. ຄຸນສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ຈາກເວັບໄຊນີ້ແລະຄຸນສາມາດດາວໂຫລດເນື້ອຫາໃຫມ່ໄດ້ tio estas ofta okazo ຂ້ອຍຂໍແນະນໍາໃຫ້ທ່ານເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນຕ່າງໆທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງການ, ຂ້ອຍຕ້ອງການຄວາມຄິດເຫັນຂອງຂ້ອຍກ່ຽວກັບວິດີໂອ, ຂ້ອຍຈະເປັນຜູ້ສະຫນັບສະຫນຸນ, ຂ້ອຍຈະເປັນຜູ້ສະຫນັບສະຫນຸນການເຮັດວຽກຂອງຂ້ອຍ, ຂ້ອຍຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກເຈົ້າຫນ້າທີ່ໃນການພັດທະນາ , nova masko kiel personeco

Personeco estas personao, masko, per kiu la rolulo, la faranto, paroladas Tial en estas pli ol korpo Por esti personeco, la homan korpon devas veki la eestado en en de faranto En la catalyses la vie de la vivo, la faranto alprenas et portas personecon, kaj per aktoradas kaj paroladas dum ludadas sian rolon Kiel personeco, la faranto sin pripensas kiel personeco tio estas, la maskeradanto sin pripensas kiel la rolo kiun ludas, kaj forgesas sin kiel la konscia senmorta memo en la masko

Necesas kompreni reekzistadon kaj destadon ນີ້ຈະຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄວາມຕ້ອງການໃນການຮັກສາແລະການຮັກສາ Aserti, ke la neegalaoj de naskioj kaj deicoj, de rioco and malridoco, saneco kaj malsaneco, rezultas de hazardo estas insulto al la juro kaj la justeco Krome, atribui inteligenecon, genion, inventemecon, talentojn, potencojn, virtojn or nescion, malkapablon, malfortecon, mallaboremecon, malvirtojn, kaj la grandcon ou malgrandecon de karaktero en tiuj i, kiel venantaj de fizika heredo, oponas prudentecon kaj rezonadon Heredo rilatas al la korpo sed karakteron faras onia pensado La juro kaj justeco jes regas tiun i mondon de naskiardo kaj mortado ceere il ne povus da ri en siaj kursoj kaj la juro kaj la justeco venkadas en la homaj aferoj Sed efiko ne pas tuj sekvas kazon Semadon ne tuj sekvas rikolto Simile, rezultoj de ago ou de penso eble aperos nur post longa intervena periodo Ni ne povas vidi tion, kio okazas inter pomo ago kaj siaj rezultoj, same kiel ni ne povas vidi tion, kio okazas en la tero inter semado kaj rikolto ຖ້າຂ້ອຍຕ້ອງການຂໍ້ມູນທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງການ, ຂ້ອຍຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກການປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຂ້ອຍ. kaj i ne scias estu tiam, kiam la recepto plenumios, kiel destino, u en estanta u en estonta vivo sur la tero

Tago kaj vivo estas esence samaj ມັນເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນຸນຈາກຄົນທີ່ມີຄວາມສຸກຫລາຍທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ ຂ້ອຍຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຂ້ອຍ: ຂ້ອຍຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກເຈົ້າຫນ້າທີ່ຂອງຂ້ອຍແລະຂ້ອຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກລູກຄ້າທຸກຄົນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄຸນ en amba, vi respertadas viajn vekiintajn pensojn kaj agojn, viaj sensoj ankora funkciante en la naturo, sed en internaj statoj de la naturo ຄຸນສາມາດໃຊ້ເວລາໃນການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງການຄວາມສະຫນຸກສະຫນານສະຖາປັດຍະກໍາທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາຫລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມບັນເທີງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນວັນນີ້ , kiam vi rekonekti kun viaj sensoj en nova karna korpo: la beba korpo ou infana korpo, kiu farias por vi

Kiam vi komencas novan vivon, vi konscias kiel en nebulo ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາແລະການຕັດສິນໃຈ. ຂ້ອຍຮູ້ວ່າຂ້ອຍຕ້ອງການຄວາມຄິດເຫັນທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງການເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າຂ້ອຍມີຄວາມສຸກຫລາຍທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂ້ອຍ io alia estas mistero Por iom da tempo, vin konfuzas, eble e malkomfortigas, via stranga nova korpo kaj nefamiliaraj ikirkaoy Sed, kiam vi lernadas, kiel funkciigi la korpon kaj uzadi siajn sensojn, lagrade vi identiemas kun i ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄໍາແນະນໍາໃດ ໆ ທີ່ຄຸນຕ້ອງການ vi estas sentigata, ke vi estas la korpo

Laŭ tio, kiam vin pli kaj pli regas viaj korpaj sensoj, vi malpli kaj malpli konsciiĝas, ke vi estas io distingita de la korpo, kiun vi okupas. Kaj, kiam vi kreskas el infaneco, vi perdas kontakton kun preskaŭ ,io, kio ne estas perceptebla per la sensoj, aŭ konceptebla per la sensoj; vi mense enkarceriĝas en la fizika mondo, konsciante nur fenomenojn, iluziojn. En tiuj kondiĉoj, vi nepre estas dumviva mistero al vi mem.

 

Pli granda mistero estas via vera Memo-tiu pli granda Memo, kiu ne estas en via korpo; nek en nek de tiu mi mondo de naskiĝadoແລະສະຕາຍ; sed kiu, konscie senmorta en la ĉion-trapenetra Regno de Permanenteco, estas ĉeesto kun vi tra ĉiuj viaj vivoj, tra ĉiuj la interludoj de dormado kajos mortado.

La dumviva serĉo de homo por io, kio satigos, estas vere serĉo por sia vera Memo; la identco, la memeco kaj mieco, kiun eiu ete konscias ແລະແສງຕາເວັນ koni. Tial la vera Memo estas identigota kun Memscio, la vera kvankam neekkonata celo de la homa serĉado. La permanentecon, la perfecktecon, la plenumiĝon oni serĉadas sed neniam trovas en homaj rilatoj kaj klopodoj. Krome, la vera Memo estas la ĉiamĉeestanta konsilisto ແລະjuĝisto, kiu paroladas en la koro kiel konscienco ແລະຕອບສະຫນອງຕອບ, kiel praveco ແລະ rezonado, kiel juro kaj justeco-sen kio la homo estus nur ete pli ol besto.

Ekzistas tia Memo. esti estas la Triunua Memo, tiel nomata en tiu ĉi libro, ĝarĝi estas nedividebla unuo de individua trio: da scianta parto, pensanta parto, kaj faranta parto. Nur porcio de la faranta parto povas iri en la bestan korpon kaj fari fari la korpon homa. Tiu enkorpiĝinta parto tiei tie nomiĝas la faranto-en-la-korpo. En ĉiu homo, la enkorpiĝinta faranto estas neapartigebla parto de sia propra Triunia Memo, kiu estas distingita ero inter aliaj Triunuaj Memoj. La scianta and pensanta partoj de Triiu Triunua Memo estas en la Eterneco, la Regno de Permanenteco, kiu trapentras tiun homi homan mondon de naskiĝadoແສງສະຫວ່າງ mortado ແລະ tempo. La faranton-en-la-korpo regas la sensoj ແລະແສງສະຫວ່າງ korpo; tial ĝi ne povas konscii la realecon de la ĉiamĉeestantaj scianta y pensanta partoj de sia Triunua Memo. Ĝi sentas ilian mankon; la objektoj de la senso blindin blindigas, la serpentoj de la korpo ĝin tenadas. nei ne vidas preter la objektaj formoj; ĝi timas sin liberigi de la karnaj serpentoj kaj stari sola. Kiam la enkorpiĝinta faranto sin pruvas volema ແລະ preta dispeli la ŝikon de la iluzioj de la sensoj, piaj pensanto ແລະ scianto preiam pretas donadi al Lumi Lumon en la vojo al Memsciado. Sed la enkorpiĝinta faranto serĉanta por la pensanto kaj scianto rigardas malproksime. Identeco, a la la vera Memo, estiam estas mistero al pensemaj homoj en ĉiu civilizado.

 

Platono, verŝajne la plej fama kaj reprezenta el la filozofoj de Grekio, uzis kiel precepto por siaj sekvantoj en sia skolo de filozofio, la Akademio:“ Konu vin mem” -gnothi seauton. De la skribaĵoj, ŝajnas ke li havis komprenon de la vera Memo, kvankam neniuj vortoj, kiujn li uzis, tradukiĝis en la anglan pli adekvate ol la“ ຈິດວິນຍານ” (animo). Platono uzis enketometodon pri la trovado de la vera Memo. Ekzistas granda arto en la ekspluatado de ອາເມລິກາ roluloj; en la produktado de ສິນລະປະດົນຕີ efikoj. Lia metodo de dialektiko estas simpla kaj profunda. La mense mallaborema leganto, kiu preferus amuziĝi pli ol lerni, opinios ອາດຈະເປັນ, ke Platono estas laciga. Evidente lia dialektika metodo estis por klerigi la menson, por povi sekvi trajnon de rezono, kaj ne forgesi la demandojn ແລະ responseojn en la dialogo; cetere oni ne kapablus juĝi la konkludojn atingitajn en la ໂຕ້oj. Certe Platono ne intencis prezenti al lernanto amason da scio. Pli probable li intencis disciplini la menson en pensado, tiel ke, per sia propra pensado, oni iluminiĝos y kondukiĝos al scio de sia subjekto. Tio, la Sokrata metodo, estas dialektika sistemo de inteligentaj demandoj ແລະ responseoj kiu, se sekvata, sendube helpos onin lerni kiel pensi; kaj, ຕໍ່ klerigi la menson por klare pensadi, Platono eble pli faris ol iu ajn alia instrukciisto. Sed neniuj skribaĵoj devenis al ni, en kiuj li eksplikas tion, kio estas la pensado; aŭ tion, kio estas la vera Memo, a la la vojo al la scio pri ĝi. ໜຶ່ງ devas plu serĉi.

La antikvan instrukcion de Hindio sumigas la mistera aserto:“ tio ci estas” (ກ່ຽວກັບtat tvam asi). Sed la instrukcio tamen ne klarigas tion, kio estas la“ tio” aŭ kio estas la“ ci”; nek kiel rilatas la“ tio” ແລະ la“ ci”, nek kiel ili identiĝu. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, se tiuj vortoj havos signifon, ili eksplikiĝu per kompreneblaj konceptoj. La substanco de la tuto de la Hinda filozofio-el ĝ Generala rigardo de la ajefaj skoloj-ŝajnas, ke en la homo ekzistas senmorta io, kio estas ĉiam estis individua parto de komponigita aŭວິທະຍາໄລລາວ, pli malpli tiel, kiel guto da mara de la oceano, aŭ kiel fajrero estas unuiĝinta kun la flamo en kiu ĝiຕົ້ນສະບັບແລະແສງສະຫວ່າງ; ແລະ krome, ke tiu universi universala io, tiu ĉienkorpiĝinta faranto-aŭ, la la la terminaro en la ajefaj skoloj, la atmo (ātmān) aŭ la puruŝo (puruṣa), apartiĝis disde la universala io nur per la vualo de iluzio de la sensoj, Maya (māyā), kio kaŭzas, ke la faranto en la homo pensas pri si kiel aparta kaj kiel individuo; sed deklaras la instrukciistoj, ke ne ekzistas individueco aparte de la granda universala io, nomita Brahmo (ຊື່ວ່າ Brahmo)Brahman).

La instrukcio plue estas, ke la enkorpiĝintajn fragmentojn de la universala Brahmo regas homa ekzistado kaj koincida suferado, ne konsciajn pri siaj supozata identeco kun la ວິທະຍາໄລ Brahmo; ligitajn al la rado de naskiĝoj mort oj oj re re re re,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, La kaŭzoaŭ la neceso aŭ la dezirebleco por ke Brahmo trairu tiun labori ແຮງງານແລະ doloran procedon kiel fragmentoj aŭ gutoj tamen ne eksplikiĝas. Nek montriĝas, kiel la supozate perfekta universala Brahmo estas aŭ povus per tio pliboniĝi; nek kiel iuj ajn el siaj fragmentoj ກໍາໄລ; nek kiel pliboniĝas la naturo. La tuto de la homa ekzistado ŝajnus senutila tortuo sen celo aŭ rezono.

Malgraŭ tio, indikiĝas metodo, per kiu taŭge kvalifika individuo, serĉante“ izoliĝon” a“ liberiĝon” de la nuna mensa sklaveco al la naturo, povas per heroa penado fortiriĝi de la amaso, aŭ iluzioj de la naturo, kaj plu iri eskapo ສຳ ລັບ de la naturo. Libereco atingiĝos, laŭdire, per la praktikado de la jogo; ĉar, per la jogo, laŭdire, la pensado povas esti tiel disciplinata, ke la atmo, la puruŝo-la enkorpiĝinta faranto-lernas subpremi aŭ detrui siajn sentojn kaj dezirojn, kaj disigas la iluziojn de la sensoj, en kiuj siaenso; tiel liberigite de la neceso de plua homa ekzistado, eventi eventuale sorbiĝas en la Universalan Brahmon.

En ĉioĉi ekzistas spuroj de vereco, ແລະ tial multaj bonaĵoj. Jogano jes ja lernas regi sian korpon ແລະລະບຽບວິໄນ siajn sentojn kaj dezirojn. Eble li lernas regi siajn sensojn tiom, ke li povas laŭvole konscii la statojn de materio internajn al tiuj perceptataj de neklerigitaj homaj sensoj, kaj tiel ekpovi esplori kaj ekkoni statojn en la naturo kiuj estas misteroj al la plejparto da homoj. Krome, li eble atingos altan gradon de majstreco pri iuj fortoj de la naturo. Ĉioĉi sendube apartigas lin de la granda amaso da xaisciplinaj farantoj. Sed kvankam la sistemo de jogo asertas“ liberigi” aŭ“ izoli” la enkorpiĝintan memon disde la iluzioj de la sensoj, klajnas klare, ke evektive ĝi neniam kondukas onin preter la limoj de la naturo. Klare tio okazas pro miskompreno pri la menso.

La menso klerigita per la jogo estas la sensomenso, la intelekto. Tio estas la specialiĝinta instrumento de la faranto, kiun nomas postaj paĝoj la korpomenso, tiei tie distingata de du aliaj mensoj ĝis nun ne distingitaj: mensoj por la sentado kajo dezirado de la faranto. La korpomenso estas la sola perilo, per kiu la enkorpiĝinta faranto povas funkcii per siaj sensoj. La funkciado de la korpomenso strikte limiĝas al la sensoj, kaj tial al la naturo. Per tio, la homo konscias pri la universo en nur enia fenomena aspeko: la mondo de tempo, de iluzioj. Tial, kvankam la disĉiplo jes akrigas la intelekton, samtempe proveas, ke li ankoraŭ dependas de siaj sensoj, ankoraŭ implikita en la naturo, ne liberigita de la neceso de pluaj reekzistadoj en homaj korpoj. Sume, kiom ajn lertas faranto kiel funkciisto de sia korpa maŝino, povi povas sin nek izoliĝi nek liberiĝi de la naturo, povas gajni scion nek pri si mem nek pri sia vera Memo, per la pensado nur de sia korpomenso; tiajar c subm subjektoj ĉiam estas misteroj al la inteleko, kaj povas kompreniĝi nur per ĝuste kunordigita funkciado de la korpomenso per la mensoj de sentado kajo de zirado.

Ne ŝajnas, ke pri la mensoj de sentado kajo dezirado ຕອບກັບ la Orientaj sistemoj de pensado. Evidentaĵo de tio troviĝas en la kvar libroj de la Aforismoj de la jogo (Yogasūtra) ຂອງ Patanĝalo (Patañjali), kaj en la diversaj komentaroj pri tiu antikva verko. Patanĝaloverŝajne estas la plej atan ata ຄາດຄະເນແລະການປະຕິສັງຂອນພະເຈົ້າຂອງ ໜັງ ສືຮິນດູ. ເລ້skribaĵoj estas profundaj. Sed verŝajnas, ke lia vera instrukcio estas aŭ perdita aŭ sekretigita; delar la delikate subtilaj sutroj kiuj portas lian nomon ŝajne vanigas aŭ malebligas la veran celon kiun ili laŭpretendeintenciĝas.

La Orienta instrukcio, kiel aliaj filozofioj, temas pri la mistero de la konscia memo en la homa korpo, ແລະ pri la mistero de la rilato inter tiu memo du sia korpo, kaj la naturo, ແລະ la universo en tuto. Sed la Hindaj instrukciistoj ne montras, ke ili scias, kio estas tiu konscia memo-la atmo, la puruŝo, la enkorpiĝinta faranto-kiel distingita disde la naturo: fariĝas neniu klara distingo inter la faranto-en-la-korpo kaj la estas el la naturo. Ke ili nek vidas nek parolas pri tiu distingo, ຫລັກຖານ okazas pro la Universalala miskonceptado aŭ miskomprenado pri la sentado kaj dezirado. Necesas, ke la sentado kaj dezirado nun klariĝuĉi tie.

Konsidero pri sentado kaj dezirado enkondukas iun el plej gravaj ແລະ entenaj subjektoj esprimataj en tiu ĉi libro. ສາຍພົວພັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ແລະຄວາມຮັກແມ່ນ. La komprenado ແລະ uzado de sentado ແລະ dezirado eble signifos la turnopunkton en la progreso de la individuo ແລະ de la Homaro; tio povas liberigi farantojn de malvera pensado, malveraj kredoj, falsaj celoj, ຕໍ່ kiuj ili sin tenis en mallumo. Tio malpruvas malveran kredon longe blinde akcepitan; kredo nun tiel profunde radikita en la pensado de homoj, ke ŝajne neniu konsideris ĝin pridemandi.

Jen tio: Al ĉiu ajn instrukciis kredi, ke la sensoj de la korpo havas la nombron kvin, kaj ke sentado (tuŝado) estas unu el la sensoj. La sensoj, kiel asertataj en tiu ĉi libro, estas natureroj, elementaj estaĵoj, konsciaj kiel siaj funkcioj sed neinteligentaj. Ekzistas nur kvar sensoj: vidado, aŭdado, gustumado, ແລະ flarado; kaj por poriu senso ekzistas organo ພິເສດ; sed ne ekzistas organo speciala por sentado, ĉar sentado-kvankam senti sentadas per la korpo-ne estas de la korpo, ne de la naturo. esti estas unu el la du aspektoj de la faranto. Ankaŭ bestoj havas sentadon kaj deziradon, sed bestoj estas modifaĵoj de la homo, kiel poste klarigota.

ດຽວກັນ oni devas paroli pri dezirado, la alia aspekto de la faranto. Sentado kaj dezirado devas kiam kune konsideriĝi, ĉar ili estas neapartigeblaj; neniu povas ekzisti sen la alia; ili similas la du polusojn de elektra kurento, la du flankojn de monero. Tial tiu libi libro uzas la kunmetitan terminon: sentado-kaj-dezirado.

Sentado-kaj-dezirado de la faranto estas tiu inteligenta potenco, per kiu moviĝas la naturo ແລະແສງສະຫວ່າງ. esti estas en la kreema energio ĉieĉeestanta; sen ĝiĉ Jesus la tuta vivo. Sentado-kaj-dezirado estas tiu senkomenca et senfina kreema arto, per kiu oni ĉiujn aferojn perceptas, konceptas, formas, kreas, kaj regas, peru per la agado de farantoj en homaj korpoj, ĉu per tiuj anoj de La Registrationaro de la mondo, peru per la grandaj Inteligentecoj. Sentado-kaj-dezirado estas en la tuto de ສະຖາບັນການສຶກສາ.

En la homa korpo, sentado-kaj-dezirado estas tiu konscia potenco, kiu funkciigas tiun ĉi individuan naturomaŝinon. Neniu el la kvar sensoj-sentas. Sentado, la pasiva aspekto de la faranto, estas tio, kio en la korpo sentadas, kio sentadas la korpon ແລະແສງຕາເວັນທີ່ສົ່ງຕໍ່ໄປຫາ transdonitajn al la korpo de la kvar sensoj, kiel sensaĵojn. Krome, laŭ diversaj gradoj, povi povas percepti supersensajn impresojn, ekzemple humoron, atmosferon, estontecan scion; povi povas senti tion, kio pravas, kaj tion, kio malpravas, ແລະ povi povas senti la avertojn de la konscienco. Dezirado, la aktiva aspekto, estas tiu konscia potenco, kiu movas la korpon al atingo de celo de faranto. La faranto funkciadas samtempe en ambaŭ aspektoj: tiel ĉiu deziro leviĝas el sento, kaj ĉiu sento levas deziron.

Vi faras gravan paŝon en la vojo al sciado de la konscia memo en la korpo, kiam vi pripensos pri vi em kiel la inteligenta sentado, kiu ĉeestas tra via vola nervosistemo, distingita disde la korpo en kiu vi sentadas, kaj samtempe kiel la konscia pot kencia de dezirado forte fluanta tra ຜ່ານ sango, kio tamen ne estas la sango. Sentado-kaj-dezirado sintezu la kvar ຄວາມຮູ້ສຶກ. Komprenado pri la rolo and funkcio de sentado-kaj-dezirado estas la komenco de veturado for de tiuj kredoj, kiuj dum multaj epokoj kaŭzis ke la farantoj en homoj sin pripensu nur mortemulojn. Per tiu komprenado pri sentado-kaj-dezirado en la homo, oni povas daŭrigi la filozofion de Hindio kun nova aprezo.

 

La Orienta instrukcio rekonas tiun fakton, ke por atingi scion pri la konscia memo en la korpo, one devas liberiĝi disde la iluzioj de la sensoj, ແລະ disde la malvera pensado kaj la falsa agado, kiuj rezultas de ne regi siajn proprajn ສົ່ງ. Sed tio ne transcendas la Universalan miskoncepton, ke sentado estas unu el la sensoj de la korpo. Kontraŭe, la instrukciistoj deklaras, ke tuŝadoaŭ sentado estas kvina senso; ke dezirado estas ankaŭ de la korpo; kaj ke sentado ແລະ dezirado estas aferoj de la naturo en la korpo. Laŭ tiu ĉi hipotezo, oni argas, ke la puruŝo, ກ atmo—la enkorpiĝinta faranto, sentado-kaj-dezirado - devas tute subpremi la sentadon, ແລະ devas entute detrui,“ tute mortigi,” la deziradon.

En la lumo de tio, kio ĉi tie montriĝis pri sentado-kaj-dezirado, ŝajnas ke la instrukcio de la Oriento konsilas ion neeblan. La nedetruebla senmorta memo en la korpo ne povas sin detrui. Se eblus la homa korpo plu vivadi sen sentado-kaj-dezirado, la korpo estus nur sensenta spiromekanismo.

Krom sia miskomprenado pri sentado-kaj-dezirado, la Hindaj instrukciistoj faras neniun indikon, ke ili iam havis scion aŭ komprenon pri la Triunua Memo. En la neklarigita aserto:“ ci estas tio,” oni devas supozi, ke la“ ci” adresata estas la atmo, la puruŝo-la individua enkorpiĝinta memo; kaj ke la“ tio” kun kiu la“ ci” tiel identiĝas estas la Universalala memo, Brahmo. Ne fariĝas distingo inter la faranto kaj la korpo; simile ekzistas korelativa nefaro, distingi inter la universala Brahmo ແລະແສງສະຫວ່າງວິທະຍາໄລ. Per la doktrino de universala Brahmo kiel fonto e fino de ĉiujenkorpiĝintaj individuaj memoj, netakseblaj milionoj da farantoj estas tenataj en nescio pri siaj veraj Memoj; kaj krome atendas, eĉ aspiras, perdi en la universala Brahmo tion, kio estas la plej kara estaĵo, kion iu ajn povas havi: sian propran identecon, sian propran individuan grandan Memon, inter aliaj individuaj senmortaj Memoj.

Kvankam estas klare, ke la Orienta filozofio emas teni la faranton ligitan al la naturon, ແລະ en nescio pri sia vera Memo, ŝajnas senrezone kaj senprobable, ke tiuj instrukcioj konceptiĝus en nescio; ke ili disvastiĝus kun la intenco teni homojn ສຳ ລັບ de la vero kaj tiel en subpremado. Anstataŭe, estas tre probable, ke la ekzistantaj formoj, kiel ajn antikvaj ili estas, estas nur spuraj restaĵoj de multe pli malnova sistemo, kiu devenis de civilizo malaperinta kaj prekaŭ forgesita: instrukcio, kiu eble estis vere iluminema; kiu kredeble rekonis sentadon-kaj-deziradon kiel la senmorta faranto-en-la-korpo; kiu montris al la faranto la vojon al sciado pri sia vera Memo. La ĝ Generalaj trajtoj de la ekzistantaj formoj sugestas tian probablecon; kaj ke en la kurso de la epokoj, la origina instrukcio nepercepteble cedis al la doktrino de universala Brahmo ແລະ la paradoksaj doktrinoj, kiuj forpelus la senmortan sentadon-kaj-deziradon kiel io malaprobinda.

Ekzistas trezoro ne tute kaŝita: La Bagavadgito (Bhagavadgītā), la plej kara el la juveloj de Hindio. Por Hindio, tio estas la perlo netaksebla. La veraĵoj parolitaj de Kriŝno al Arjuno estas sublimaj, belegaj, ແລະĉiamdaŭraj. Sed la malproksima historia periodo, en kiu la dramo okazas kaj volvi kajas, kaj la antikvaj Vedaj doktrinoj en kiuj veiaj veraĵoj estas vualitaj kaj obskurigitaj, tro malfaciligas, ke ni komprenu tion, kio estas la roluloj Kriŝno kaj Arjun; kiel ili interrilatas; kio estas la ofico de uiu al la alia, enu en eku ekster la korpo. La instrukcio en tiuj prave honorataj versoj estas plena da signifo, ແລະ povus esti tre valora. Sed ĝi tiom miksiĝas kun ombriĝas de arkaika teologio ແລະ religiaj doktrinoj, ke ĝia signifo estas prekaŭ tute kaŝita, kaj ĝia vera valoro estas laŭe malaprezata.

Pro la ralererala manko de klareco en la Orienta filozofio, kaj la fakto, ke ŝiŝajnas esti sin-kontraŭdira kiel gvidilo al sciado pri onia memo en la korpo kaj pri onia vera Memo, la antikva instrukcio de Hindo ŝajnas dubinda. Oni revenas al la Okcidento.

 

Pri la Kristanismo: La efectivaj ຕົ້ນກໍາເນີດແລະປະຫວັດສາດ de la Kristanismo estas obskuraj. Grandega literaturo kreskis el la jarcentoj de penado klarigi la instrukciojn, aŭ tiujn, kiuj oni origine intencis. De la plej fruaj tempoj ekzistis multe da instruado de doktrino; sed neniuj skribaĵoj devenis, kiuj montris scion de tio, kion oni origine intencis kaj instruckiis en la komenco.

La paraboloj ແລະ paroloj ໃນ La Evangelioj montras grandecon, simplecon, ແລະ veron. Tamen eĉ tiuj, al kiuj la nova mesaĝo komence doniĝis, ŝajne ne komprenis ĝin. La libroj estas rektaj, ne intencataj miskondukadi; sed samtempe ili asertas, ke ekzistas interna signifo kiu estas por la elektitoj; sekreta signifo destinita ne por ĉiuj, sed por“ tiu ajn, kiu kredos.” Certe, la libroj estas plenaj da misteroj; kaj oni devas supozi, ke ili kaŝas misteron konatan al malmultaj inicitoj. La Patro, la Filo, la Sankta Spirito: tiuj ĉi estas misteroj. Misteroj estas ankaŭ la Senmakula Koncipiĝo kaj la naskiĝo kaj vivo de Jesuo; ຄືກັນກັບຂົງເຂດ, morto, ແລະreleviĝo. Misteroj sendube estas paradiso kaj infero, kaj la diablo, ແລະ la Regno de Dio; ĉarapenaŭ probablas, ke oni intencis, ke oni komprenu tiujn subjektojn laŭ la sensoj, sed anstataŭe kiel simboloj. Krome, tra la libroj ekzistas frazoj kaj terminoj, kiujn klare oni ne komprenu laŭvorte, sed anstataŭe en mistika senco; kaj aliaj klare povus havi ສັນຍາລັກ nur por elektitaj grupoj. Krome, ne estas racie supozi, ke oni ne povus paroli pri la paraboloj ແລະມະຫັດສະຈັນ kiel faktaj veraĵoj. Ĉie misteroj-sed nenie malkaŝiĝas la misteroj. Kio estas ĉioĉi da misteroj?

La tre ភស្តុតាងa celo de La Evangelioj estas instrukcii la komprenadon ແລະ vivadon de interna vivo; interna vivo, kiu regenerus la homan korpon kajo konkerus la morton, restaŭrante la fizikan korpon al eterna vivo, la stato de kiu oni laŭdire falis-“ia“ falo” estante“ la origina peko.” Devas esti, ke iutempe ekzistis klara sist instrukciado, kiu klarigus ĝuste tion, kiel oni vivu tian internan vivon: kiel oni povus, per tia farado, atingi la scion pri onia vera Memo. La ekziston de tia sekreta instrukcio sugestas la fruaj Kristanaj skribaĵoj per referencoj al sekretoj kaj misteroj. Krome ŝajnas provene, ke la paraboloj estas alegorioj, similaĵoj: simplaj rakontoj kajo parolofiguroj, kiuj servas kiel vehikloj por transdoni ne nur morajn ekzemplojn kaj etikajn instrukciojn, sed ankaŭ certajn internajn, eternajnnojajrara. Tamen, La Evangelioj, kiel ili nuntempe ekzistas, malhavas tiujn ligojn, kiujn oni bezonus por ສູດສູດ sistemon; tio, kio devenas al ni ne sufiĉas. Kaj, pri la misteroj, en kiujie instrukcioj laŭsupozekaŝiĝis, neniu konata ŝlosiloaŭ kodo al ni doniĝis, per kiu ni ilin malŝlosusaŭ klarigus.

La plej kapabla kaj senduba klarigisto de la fruaj doktrinoj, kiun ni konas, estas Paŭlo. Li intencis, ke la frazoj, kiujn li uzis, klarigus lian signifon al tiuj, al kiuj ili adresiĝas; sed liajn skribaĵojn nun oni devas ຕີຄວາມ ໝາຍ ຂອງ laon la nuna tempo. "La Unua Epistolo de Paŭlo al la Korintanoj," la dekkvina ĉapitro, aludas ແລະຄວາມຊົງ ຈຳ ທີ່ຖືກຕ້ອງ; certajn difinitajn instrukciojn pri la vivado de interna vivo. Sed oni devas supozi, ke tiuj instrukcioj aŭ ne fiksiĝis skribite-kio ŝajnas kompreneble-a cetere ke tiuj instrukcioj ellasiĝis el la skribaĵoj kiuj herediĝis. Iuokaze,“ La Vojo” ບໍ່ແມ່ນດອກ.

Kial tiujn veraĵojn oni donadas en formo de misteroj? Eble la kaŭzo estas, ke la leĝoj de tiu periodo malpermesis la disvastigon de novaj doktrinoj. La circuligado de stranga instrukcio aŭ doktrino eble estus punebla per mortigo. Fakte la legendo estas, ke Jesuo suferis mortigon per krucumo pro sia tutorialkcio pri la vero kaj la vojo ແລະແສງສະຫວ່າງ vivo.

Sed nuntempe, onidire, ekzistas libereco de parolado: oni rajtas aserti sen timo de mortigo tion, kion oni kredas pri la misteroj de la vivo. Tion, kion iu ajnrisias aŭ scias pri la konstitucio kaj funkciado de la homa korpo, kajo la memo memo en ĝiloĝanta, la veron aŭ opiniojn kiujn oni eble havas pri la rilato inter la enkorpiĝinta memo kaj sia vera Memo, ຄວາມສຸກທີ່ vojo al sciado-tiujn oni ne devas kaŝi, nuntempe, en vortoj misteraj postulantaj ŝlosilon a kodon por ilin kompreni. En la moderna tempo, “iuj“ aludoj” ແລະ“ blindigiloj,” “iuj“ sekretoj” ແລະ“ iniciĝoj,” en speciala mistera lingvo, estu proveaĵoj de nescio, egoismo, aŭnaŭziga komercismo.

Malgraŭ eraroj kaj dividaĵoj kaj sektemeco; malgraŭ granda variado de ຕີລາຄາ pri siaj mistikaj doktrinoj, la Kristanismo disvastiĝis en ujiujn partojn de la mondo. Eble pli ol iu ajn alia religio, instruiaj instrukcioj helpis ŝanĝi la mondon. Devas ekzisti veraĵoj en la instrukcioj, kiel ajn ili kaŝiĝis, kiuj dum preskaŭ dumil jaroj etendiĝis en homajn korojn kaj vekis en ili la Humanecon.

 

Ĉiamdaŭrajveraĵoj estas imanentaj en la Homaro, en tiu Homaro, kiu estas la tuta aro da ĉiuj la farantoj en homaj korpoj. Tiujn veraĵojn oni povas nek subpremi nek tute forgesi. En iu ajn epoko, en iu ajn filozofio aŭ religio, la veraĵoj aperados kaj reaperados, en kiuj ajn ŝanĝiĝantaj formoj.

Unu formo, en kiu certaj el tiuj ĉiveraĵojesprimiĝas, estas la Framasonismo. La Framasona ordeno estas tiom aĝa, kiom la homaro. Ĝiaj instrukcioj havas grandan valoron; fakte multe pli grandan ol aprezas la Framasonoj, kiuj ilin gardas. La ordeno korservis antikvajn pecojn de senprezaj informoj pri la rekonstruado de ŭiamdaŭra korpo por iu, kiu estas konscie senmorta. Ĝia centra misterodramo temas pri la rekonstruo de templo detruita. Tio estas tre signifa. La templo estas simbolo de homa korpo, kiun la homo devas rekonstrui, regeneri, al fizika korpo, kiu estos eterna, ŭiamdaŭra; korpo kiu estos taŭgaloĝejo por la tiam konscie senmorta faranto. “ La Vorto” kiu estas“ perdita” estas la faranto, perdita en sia homa korpo-la ruinoj de iam granda templo; sed kiu sin trovos dum la korpo regeneriĝas kaj la faranto ĝin ekregas.

 

Tiu ĉi libro al vi venigas pli da Lumo, pli da Lumo al via pensado; Lumo por trovi vian“ Vojon” tra la vivo. La Lumo kiu venas tamen ne estas lumo de la naturo; esti estas nova Lumo; nova ĉar, kvankam isi estis kaj estas vie vi, vi nein ne konas. En tiuj ĉipaĝojĝinomiĝas la Konscia Lumo interna; esti estas tiu Lumo kiu povas montri al vi afterojn kiel ili estas, la Lumon de la Inteligenteco al kiu vi rilatas. Pro la esteesto de tiu Lumi Lumo, vi povas pensadi en la kreado de pensoj; pensoj por vin ligi al objektoj de la naturo, aŭ por vin liberigi disde objektoj de la naturo, laŭຜ່ານ elekto kaj volo. Vera pensado estas la neŝanĝiĝema tenado kaj koncentrado de la Konscia Lumo ສາກົນພາຍໃນປະເທດສະວິດເຊີແລນ. ຕໍ່ຜ່ານ pensado, vi faradas vian destinon. Prava pensado estas la vojo al scio pri vi mem. Tio, kio povas montri al vi la vojon, kaj kio povas vin konduki en via vojo, estas la Lumo de la Inteligenteco, la Konscia Lumo interna. En postaj ĉapitroj, oni eksplikas, kiel tiu Lumi Lumo estu uzata por havi pli da Lumo.

La libro montras, ke pensoj estas realaĵoj, realaj estaĵoj. La solaj realaĵoj, kiujn kreas la homo, estas siaj pensoj. La libro montras la mensajn procedojn, per kiuj kreiĝas pensoj; kaj ke multe da pensoj plu longe daŭras ol la korpo aŭ cerbo, ຕໍ່ kiuj ili kreiĝas. Ĝi montras, ke la pensoj, kiujn homo pensas, estas la potencoj, la planoj, la desegnoj, la modeloj, el kiuj li konstruadas la palpeblajn materiaĵojn, per kiuj li ŝanĝadis la facon de la naturo, kaj faris tion, kio nomiĝo viv ແລະ lia civilizado. Pensoj estas tiuj ideoj aŭ formoj, el kiuj kaj sur kiuj, civilizoj konstruiĝas, subteniĝas, ແລະdetruiĝas. La libro klarigas, kiel la nevidataj pensoj de la homaro eksteriĝas, kiel la agoj ແລະ objektoj ແລະເຫດການທີ່ໃຊ້ຊີວິດຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນແລະ kolektiva vivo, kreante sian destinon en vivo post vivo sur la tero. Sed ĝi montras ankaŭ, kiel la homo povas lerni pensi sen krei pensojn, ແລະ tiel regi sian propran destinon.

 

La vorto , kiel kutime uzata, estas la ĉion-inkluda termino, kion one aplikas al ĉiaj specoj de pensado, sendistinge. Oni ĝenerale supozas, ke la homo havas nur unu menson. Efektive tri malsamajn ແລະ distingitajn mensojn, tio estas, tri manierojn por pensi per la Konscia Lumo, uzas la enkorpiĝinta faranto. Tiuj, antaŭe menciitaj, estas: la korpomenso, la sentadomenso, ແລະແສງສະຫວ່າງ deziradomenso. Menso estas la funkciado de inteligento-materio. ສິນຄ້າທັນສະ ໃໝ Menso tial ne funkcias sendepende de la faranto. La funkciado de ĉiu el la tri mensoj dependas de la enkorpiĝinta sentado-kaj-dezirado, la faranto.

La korpomenso estas tio, kion oni ordare priparolas kiel la menso, a la la intelekto. esti estas la funkciado de sentado-kaj-dezirado kiel la movanto de la fizika naturo, kiel la funkciisto de la homa korpomaŝino, kaj tial ĉi tie nomiĝas la korpomenso. esti estas la sola menso, kiu orientiĝis al kaj agadas la fazoj de kaj per la sensoj de la korpo. Tial ĝi estas la instrumento, per kiu la faranto konscias pri kaj povas agadi al kajo en la materio de la fizika mondo.

La sentadomenso ແລະ la deziradomenso estas la funkciado de sentado kajo dezirado, nek respektante nek ligite kun la fizika mondo. Tiuj du mensoj estas preskaŭ tute mergitaj en kaj regataj ແລະ subigitaj de la korpomenso. Tial prekaŭĉiom da la homa pensado fariĝis konformi al al pensado de la korpomenso, kio ligas la faranton al la naturo kaj evitigas, ke sini sin pripensu kiel io distingita disde la korpo.

 

Tio, kion oni numtempe nomas psikologio, ne estas scienco. La moderna psikologio difiniĝas kiel la scienco pri la homa kondukado. Oni devas supozi, ke tio signifas ke esti estas la scienco pri impresoj de objektoj ແລະ fortoj de la naturo, kiuj fariĝas per la sensoj sur la homan mekanismon, ແລະແສງສະຫວ່າງການຕອບສະຫນອງຂອງ homa mekanismo al la impresoj tiel ricevataj. Sed tio ne estas psikologio.

Ne povas ekzisti ia ajn psikologio kiel scienco, ekis ekzistas ia komprenado pri tio, kio estas la psiko, kaj kio estas la menso; kaj ekscio pri la pensoprocedoj, pri la funkciomanieroj de la menso, ແລະ pri la kaŭzojແລະຜົນໄດ້ຮັບຂອງ funia funkciado. Psikologoj konfesas, ke ili ne scias, kio estas tiuj aferoj. Antaŭ ol psikologio povas estiĝi vera scienco, devas ekzisti ia komprenado pri la interrilata funkciado de la tri mensoj de la faranto. Tio estas la fundamento, sur kiun oni povas evoluigi veran sciencon pri la menso kaj pri homaj rilatoj. En tiuj ĉipaĝojmontriĝas, kiel la sentado kaj dezirado rekte rilatas al la seksoj, klarigante ke en viro, la sentado-aspekton domas la dezirado, kaj ke en virino, la dezirado-aspekton dominas la sentado; kaj ke en ĉiu homo, la funkciado de la nun dominanta korpomenso pli agordiĝas al iu aŭ alia el tiuj, la la la sekso de la korpo en kiu ili funkciadas; kaj plue montriĝas, ke ĉiuj homaj rilatoj dependas de la funkciado de la korpomensoj de viroj kaj virinoj en siaj reciprokaj rilatoj.

Modernaj psikologoj preferas ne uzi la vorton“ animo”, kvankam ĝiĝeneraleuziĝas en la angla lingvo dum multaj jarcentoj. La kauzo de tio ĉi estas, ke ĉio, kio diriĝas pri tio, kio estas la animo aŭ kion ĝi faras, a la la celo kiun ĝi servas, estis tro malklare, tro dubinde kaj konfuze, por pravigi la sciencan studadon pri tiu subj. Anstataŭe, la psikologoj tial prenis kiel subjekton de sia studado la homan bestomaŝinonແລະ kian kondutadon. Delonge oni tamen ĝenerale komprenas and akordas, ke la homo konsistas el“ korpo, animo, ແລະວິນຍານ.” Neniu dubas, ke la korpo estas besta organismo; sed pri spirito ແລະ animo ekzistadis multe da necerteco kaj konjektado. Pri tiuj ĉi subjektoj, tiu ĉi libro eksplikas.

La libro montras, ke la vivanta animo estas efektiva kajo reala fakto. Ĝi montras, ke ĝia celo kaj funkciado estas gravaj en la plano universala, kaj ke ĝi estas nedetruebla. Klariĝas ke tio, kio nomiĝis la animo, estas naturero, elementaĵo, ero de elemento; kaj ke tiu konscia sed neinteligenta ento estas la plej progresinta el ujiuj el la naturalroj en la konstitucio de la korpo: esti estas la plej aĝa elementa unuo en la korpa organizo, progresinte al tiu funkcio post longa metiolernado en la multegaj ກິຕ້າ konsistigas la naturon. Tiel estante la sumo de ujiuj la leĝoj de la naturo, tiu ei ero kvalifikiĝas agadi kiel la aŭtomataĝenerala direktisto de la naturo en la homa korpomekanismo; pro tio, servi servas la senmortan faranton dum ĉiujĝiaj reekzistadoj, per la ໄລຍະເວລາ konstruado de nova karna korpo, en kiun venu la faranto; kaj la subtenado ແລະ riparado de tiu korpo por la tuto de tiu tempo, kion postulas la faranto, kion fiksas la pensado de la faranto.

Tiu ero nomiĝas la spiroformo. La aktiva aspekto de la spiroformo estas la spirado; la spirado estas la vivo, la spirito, de la korpo; ĝi trapenetras la tutan strukturon. La alia aspekto de la spiroformo, la pasiva aspekto, estas la formo ao modelo, la plano, la muldilo, laŭ kiu la fizika strukturo elkonstruiĝas en videblan, tuŝeblan ekziston, per la agado de la spirado. Tiel la du aspektoj de la spiroformo resprezentas la vivon ແລະ la formon, ຕໍ່ kiuj strukturo ekzistas.

Do la aserton, ke la homo konsistas el korpo, animo, ແລະວິນຍານ, oni povas tiel kompreni, ke ĝi havas tiun signifon, ke la fizika korpo fariĝas el malsubtila materio; ke la spritio estas la vivo de le korpo, la vivanta spiro, la spiro de la vivo; kaj ke la animo estas la interna formo, la neperepova modelo, de la videbla strukturo; kaj tial la vivanta animo estas la ĉiama spiroformo, kio formas, subtenadas, ແລະ rekonstruadas la karnan korpon de la homo.

La spiroformo, en certaj fazoj de sia funkciado, inkluzivas tion, kion la psikologio nomis la subkonscia menso, kaj la nekonscio. administi ຄຸ້ມຄອງ la senvolan nervosistemon. En tiu ĉi funkciado, funi funkciadas laŭ la impresoj ricevitaj de la naturo. Ĝi ankau efektivigas la volajn moviĝojn de la korpo, la direktado de la pensado de la faranto-en-la-korpo. Tiel ĝi funkciadas kiel bufro inter la naturo kaj la senmorta veturanto en la korpo; aŭtomato blinde responseanta al la efikoj de objektoj ແລະ fortoj de la naturo, ແລະ al pensado de la faranto.

ຜ່ານ korpo strikte estas la rezulto de via pensado. Kion ajn moni montras de saneco aŭ malsaneco, tion vi faradas per via pensado ແສງສະຫວ່າງສີຟ້າແລະສີແດງ. ຜ່ານ nuna korpo karna efektive estas esprimo de ຜ່ານ senmorta animo, ຜ່ານ spiroformo; tial ĝi estas eksteriĝaĵo de la pensoj de multaj vivoj. esti estas videbla kroniko de viaj pensado kaj faroj kiel faranto, nis nun. En tiu ĉi fakto situas la ĝermo de la perfekebleco kaj senmorteco de la korpo.

 

Nuntempe ekzistas nenio stranga en la ideo, ke la homo iam atingos konscian senmortecon; ke li eventuale regajnos staton de perfekteco, de kiu li ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງ falis. Tia instrukcio, en diversaj formoj, estas ĝenerale aktuala en la Okcidento dum preskaŭ dumil jaroj. Dum tiu tempo, disi disvastiĝis tra la mondo, tiel ke centoj da milionoj da farantoj, reekzistante sur la tero dum jarcentoj, daŭre kontaktadas tiun ideon kiel interne aprezatan veraĵon. Kvankam ankoraŭ ekzistas tre malmulte da komprenado pri ĝi, kaj eĉ malpli da pensado pri ĝi; kvankam ĝi estas distordita por satigi la sentojn kaj dezirojn de ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ homoj; kvankam oni eble rigardas ĝin nuntempe kun indiferenteco, frivoleco, a sentimentala miro, la estas parto de ĝ Generala pensostrukturo de la nuna Homaro, kaj tial ĝi meritas zorgeman konsideron.

Tamen kelkaj asertoj en tiu libi libro ŝajnos iom strangaj, eĉ fantaziaj, ĝis ili ricevas sufiĉe da penso. Ekzemple: la ideo ke oni povas fari la homan fizikan korpon senmorta, ŭiamdaŭra; povas ĝin rekonstrui kaj restaŭri al stato de perfekteco kaj eterna vivo, de kiu la faranto antaŭຍາວນານ falin faligis; kaj krome, la ideo ke oni gajnu la staton de perfekteco kaj eterna vivo, ne post morto, ne en iu malproksima nebula postmondo, sed en la fizika mondo dum la vivo. Tio eble ŝajnos ja tre strange, sed kiam oni ĝin inteligente ekzamenas, nei ne ŝajnos senrezone.

Jes estas senrezone, ke la fizika korpo de la homo devas morti; eĉ pli senrezona estas la propozicio, ke nur per morti, ຫນຶ່ງ povas vivi por ĉiam. Sciencistoj nove diradas, ke ne ekzistas kaŭzo, ke la vivo de la korpo ne plilongiĝu senlime, kvankam ili ne sugestas, kiel oni atingu tion. Certe homajn korpojn ĉiam regas la morto; sed ili mortas, ງ່າຍດາຍ farar fariĝis neniu laŭrezona klopodo, por ilin regeneri. En tiu ĉi libro, en la ĉapitro ລາ Granda Vojo, asertiĝas kiel oni povas la korpon regeneri, restaŭri al stato de perfekteco, ແລະ fari al templo por la kompleta Triunua Memo.

Seksopotenco estas kroma mistero, kiun la homo devas solvi. esti estu beno. Anstataŭe, la homo ofte faras siain sia malamiko, sia diablo, kiu estas ĉiam kun li kaj de kiu li ne povas eskapi. Tiu ĉi libro montras kiel, per pensado, uzi tion, kiel la grandan potencon por la bono, kio ĝi estu; kaj kiel, per komprenado kaj sinregado, regeneri la korpon ແລະ atingi siajn celojn ແລະ idealojn en progiam progresantaj gradoj de atingoj.

homiu homo estas duobla mistero: la mistero de lia memo, ແລະ la mistero de la korpo en kiu li estas. Li havas kaj estas la seruro kaj ŝlosilo por la duobla mistero. La korpo estas la seruro, kaj li estas la ŝlosilo en la seruro. Unu celo de tiu ĉi libro estas al vi ekspliki, kiel vin kompreni kiel la ŝlosilon por la mistero de vi mem; kiel trovi vin mem en la korpo; kiel trovi kaj koni vian veran Memon kiel Memscion; kiel vin uzadi kiel la ŝlosilon por malfermi la seruron, kio estas ຜ່ານ korpo; ແລະ, ໂດຍຜ່ານ korpo, kiel kompreni kaj scii la misterojn de la naturo. Vi estas en, kaj vi estas la funkciiso de, la individua korpomaŝino de la naturo; ĝi agadas ແລະ reagadas kun ແລະ rilate al la naturo. Kiam vi solvas la misteron de vi mem, kiel la faranto de via Memscio kaj la funkciisto de via korpomaŝino, vi scios-en ĉiu detalo kaj entute-ke la funkcioj de la eroj de via korpo estas leĝoj de la naturo.

ກູ່ມລາວ mistero estas la tempo. La tempo ĉiamĉeestas kiel ordara temo de interparolado; tamen, kiam oni penas pensadi pri ĝiແລະ ekspliki, kio ĝiĝuste estas, fari fariĝas abstrakta, nefamiliara; esti estas netenebla, oni ne povas ĝin havi en mano; fori foriras, eskapas, ແລະ ekzistas pretere. Ne eksplikiĝis, kio asi estas.

La tempo estas la ŝanĝiĝado de eroj, aŭ amasoj da eroj, en ຮັບຕົວແທນ ຈຳ ໜ່າຍ. Tiu ĉi simpla difino aplikiĝas kajie kaj sub ĉia stato aŭkondiĉo, sed ĝi devas esti pripensata and aplikata, antaŭ ol oni povas ĝin kompreni. La faranto devas kompreni la tempon dum en la korpo, vekiĝinta. La tempo estas malsama en aliaj mondoj ແລະ statoj. Al la konscia faranto, la tempo ŝajnas ne esti la sama dum vekiĝinteco ol dum sonĝoj, a dum profunda dormo, a kiam mortas la korpo, a dum la pasado tra la postmortaj statoj, aŭ dum atendi la konstruon kaj nasorĝon de la nova korpo kion ĝi heredos sur la tero. Ĉiu el tiuj ĉi tempoperiodoj havas komencon, sinsekvon, ແລະ finon. La tempo ŝajnas rampi en la infaneco, kuri en la juneco, kaj konkursi en pliam pliiĝanta rapido, ĝis la morto de la korpo.

La tempo estas la reto de ĝanĝiĝo, teksita de la eterneco lais la ŝanĝiĝanta homa korpo. La teksilo, sur kiu teksiĝas la reto, estas la spiroformo. La korpomenso estas la faranto ແລະ funkciisto de la teksilo, ແລະແສງສະຫວ່າງຂອງການສະແດງຊື່“ estinteco” ຫຼື“ estanteco” ຫຼື“ estonteco”. La pensado faras la teksilon de la tempo, la pensado teksadas la reton de la tempo, la pensado teksadas la vualojn de la tempo; ແລະ la korpomenso faras la pensadon.

 

KONSCIECO estas kroma mistero, la plej granda kaj profunda el ĉiuj misteroj. La vorto“ ສະຕິ” (Konscieco) estas unika; esti estas anglalingva neologismo; ĝia ekvivalento ne aperas en aliaj lingvoj. Ĝiaĉiom grava valoro kaj signifo tamen ne nestas aprezata. Tion ilustras la uzoj al kiuj oni servigas la vorton. Jen kelkaj ekzemploj de misia misuzado: audi audiĝas en esprimoj,“ mia konscieco,” ແລະ“ onia konscieco”; ແລະ besta konscieco, homa konscieco, fizika, psika, kosma, ແລະອາລຸນ ຕົວຢ່າງ de konscieco. Kaj oni parolas pri normala konscieco, kaj pli granda, pli profunda, pli alta, pli malalta, ພາຍໃນແລະແສງສະຫວ່າງ konscieco; ແລະ plena ແລະ parton konscieco. Mencion oni ankaŭaŭdas pri la komenciĝo de konscieco, ແລະ pri ŝanĝigo de konscieco. Oni aŭdas homojn, kiuj diras, ke ili spertis aŭkaŭzis kreskon, aŭetendiĝon, aŭhlwbrandiĝon, de konscieco. Tre ofta misuzo de la vorto estas en jenaj frazoj: perdi konsciecon, teni konsciecon; regajni, uzi, evoluigi konsciecon. Oni plue aŭdas pri diversaj statoj, ebenoj, kaj gradoj, ແລະkondiĉoj de la konscieco. Konscieco estas tro granda, ke oni tiel ĝin karakterizu, limigu, aŭ preskribu. Pro tiu fakto, tiu ĉi libro utiligas jenan frazon: konscii de, ກ kiel, ກ en. ໂດຍ klarigi: tio ajn, kio konscias, estas aŭ konscia pri certaj aferoj, ກ kiel tio kio ĝi estas, aŭ konscias en certa grado de konsciado.

La Konscieco estas la ສຸດທ້າຍ, la finfina Realeco. Konscieco estas tio, per la ĉeesto de kio, ĉiujestaĵoj konscias. Mistero de ujiuj misteroj, esti estas preter komprenado. Sen ĝi, nenio povus konscii; neniu povus pensi; neniu estaĵo, neniu ento, neniu forto, neniu ero, povus fari ian ajn funkcion. Tamen, Konscieco mem faras neniun funkcion: ni neniel agas; esti estas ĉeestadoĉie. Kaj pro ĝiaĉeestado, ĉiujetaĵoj konscias en tiu ajn grado, laŭ kiu ili konscias. Konscieco ne estas kaŭzo. povi povas nek moviĝi nek uziĝi nek iel ajn efikiĝi de io ajn. Konscieco nek estas la rezulto de io ajn, nek dependas ĝi de io ajn. pli nek pliiĝas, nek malpliiĝas, nek Ghostrandiĝas, nek etendiĝas, nek mal ວິນrandiĝas, nek ;anĝiĝas; nek iel ajn varias. Kvankam ekzistas sennombraj gradoj de konsciado, ne ekzistas grado de Konscieco: neniuj ebenoj, neniuj statoj; neniuj gradoj, neniuj dividaĵoj, neniuj variaĵoj iaj ajn; esti estas ĉie sama, kaj en ĉiujestaĵoj, de ekkomenca naturero ĝis la Supera Inteligenteco. Konscieco havas neniujn propraĵojn, neniujn kvalitojn, neniujn atribuojn; posi ne posedas; povi ne povas esti posedata. Konscieco neniam komenciĝis; povi ne povas ĉesi. La Konscieco ESTAS.

 

En ĉiuj viaj vivoj sur la tero, vi nedifineble serĉadasaŭ atendadas ion aŭ iun mankan. Vi malprecize sentas ke, se vi povas trovi tion, kion vi sopiras, vi estus kontenta, satigita. Mallumaj memoroj de la epokoj leviĝas; ili estas la nunaj sentoj de ຜ່ານ estinteco forgesita; ili devigas reokazantan mondolaciĝon pri la seveiam severa paŝrado de spertoj, kaj de la malpleneco ແລະ vaneco de la homa klopodado. Eble vi penis satigi tiun sentojn per familio, per edziĝo, per infanoj, inter amikoj; aŭ en komerco, riĉaĵoj, aventurado, malkovrado, gloro, aŭtoritato, kaj potenco-aŭ per io ajn alia kovrita sekreto de via koro. Sed nenio de la sensoj povas vere satigi tian sopiron. La kaŭzo estas, ke vi estas perdita-estas perdita sed neapartigebla parto de konscie senmorta Triunua Memo. Antaŭ epokoj, vi, kiel sentado-kaj-dezirado, la faranta porcio, iris for de la pensanta kaj scianta porcioj de ຜ່ານ Triunua Memo. Do vi estis perdita al vi mem, ĉar, sen ia komprenado pri via Triunua Memo, vi ne povas kompreni vin mem, vian sopiradon, ແລະ vian perditecon. Tial vi fojfoje sentis soleca. Vi forgesis la multajn rolojn, kiujn vi ofte havis en tiu ĉi mondo, kiel personecoj; kaj vi forgesis la veran belecon ແລະ potencon, kiujn vi konsciis kun viaj pensanto kaj scianto en la Regno de Permanteco. Sed vi, estante faranto, sopiras ekvilibran unuiĝon de via sentado-kaj-dezirado en perfekta korpo, por ke vi denove estos kun viaj pensanta kaj scianta partoj, kiel la Triunua Memo, en la Regno de Permanenteco. En antikvaj skribaĵoj estis aludoj al tiu foriro, en frazoj, ekzemple“ la origina peko,”“ la falo de la homaro,” kiel for de stato kaj regno, en kiu oni estas satigita. Tiu stato ແລະ regno, de kiu vi foriris, ne povas ĉesi estadi; povin povas regajni la vivantoj, sed ne la mortintoj.

Vi ne devas senti soleca. Viaj pensanto ແລະ scianto estas kun vi. suru sur oceano, enu en arbaro, suru sur monto, suru sur ebenaĵo, enu en sunlumo, ĉu en ombro, enu en amaso, enu en soleco; kie ajn vi estas, ຜ່ານ vere pensanta kaj scianta Memo estas kun vi. Via vera Memo vin protektos tiom, kiom vi allasas vin protekiĝi. Viaj pensanto kaj scianto estas preiam pretaj por via reveno, kiom ajn longe necesas, por ke vi trovu kaj sekvu la vojon, kaj finfine estiĝu konscie hejme kun ili, kiel la Triunua Memo.

tiamis tiam, vi ne estos, vi ne povas esti, satigita per io ajn malpli ol Memscio. Vi, kiel sentado-kaj-dezirado, estas la responseeca faranto de via Triunua Memo; kaj de tio, kion vi faris por vi, kiel ຜ່ານ destinon, vi devas lerni la du grandajn lecionojn, kiujn ĉiuj spertoj de la vivo instrukciu. ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້:

Kion fari;
ແລະ,
Kion ne fari.

Vi rajtas prokrasti tiujn lecionojn dum tiom da vivoj, kiom al vi plaĉas, aŭ ilin lerni tiel baldaŭ, kiel vi volas-tion vi decidu; sed en la kurso de la tempo, vi ilin lernos.